Introductie

Problemen met de Belastingdienst geven veel onrust. Vooral als aan u wordt meegedeeld dat u een boete zult krijgen. Het kan gaan om een fout in de aangifte, maar ook om het niet tijdig indienen van uw aangiftebiljet. Hoe dan ook de Belastingdienst wil aan u een boete opleggen. De vraag is nu of u daarop nog invloed kunt uitoefenen. En dat kan, want ik kan u terzijde staan in uw contacten met de Belastingdienst. En dan schijnt achter de donkere wolken misschien toch nog de zon.

 

Behalve hulp bij belastingboetes kan ik u ook van dienst zijn bij het opmaken van een codicil en problemen met uw verzekeraar. Hierna kunt u lezen wat die hulp en ondersteuning kan inhouden. Ook als het gaat om andere zaken waarvoor zaken op schrift gesteld moeten worden kunt u mij bellen of mailen om u bijvoorbeeld te helpen bij het opstellen van een brief.


Welkom bij AB-Service

Even voorstellen.

Mijn naam is Jan Westerhof.

Ik ben de oprichter en directeur van

AB-service J. Westerhof.

 

Ik beschik over een gedegen kennis van het fiscale boeterecht en het formeel recht. 

Ik heb een fiscale achtergrond en ik heb een HEAO-opleiding gevolgd en afgerond bij de Hanze Hogeschool te Groningen.

Ik kan heel goed en snel redigeren wat erg handig is voor het schrijven van brieven, verklaringen, betwistingen, bezwaarschriften en beroepsschriften.

 

Contact.

 

Mijn bedrijf AB-service is te bereiken via het e-mailadres contact@ab-service.info en

via een Whats-app bericht of Sms-bericht naar mijn mobiele nummer 06- 2329 3362.

Bellen kan natuurlijk ook.

 

 

Handelsnaam: AB-service J. Westerhof

KvK-nummer: 69616639

 

Privacybeleid.

 

Alle gegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw casus worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in een fysieke en/of digitale omgeving die niet  voor derden toegankelijk is. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden en als dat wel nodig is vindt dat alleen plaats ten behoeve van de behandeling van uw zaak binnen de kaders van de aan mij gegeven opdracht van uw vertegenwoordiging.

Als u mij machtigt om u te vertegenwoordigen gaat u akkoord met het hiervoor vermelde privacybeleid.

 

Belastingboetes

De belastingdienst is gehouden in het kader van zogenaamde individuele straftoemeting – in voorkomende gevallen - een passende boete op te leggen. Mijn expertise als voormalig boete-inspecteur bij de fiscus  stelt mij in staat te beoordelen of een boete in evenredigheid staat tot de ernst van een beboetbaar feit.

 

De service die ik aanbied behelst in hoofdzaak geven van advies, schriftelijke betwisting van de aangekondigde belastingboete, bezwaar en beroep tegen de opgelegde belastingboetes aan particulieren.

 

Is er al een belastingboete aangekondigd of heeft u al een belastingboete gekregen dan loont het vaak de moeite en de kosten om de boete te betwisten of in bezwaar/beroep te gaan. Dat geldt ook als u bijvoorbeeld een verzuimboete heeft gehad omdat u de aangifte te laat heeft ingediend voor de inkomstenbelasting.

Vaak krijgt u als u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld een onkostenvergoeding van de belastingdienst waarvan u (een deel van) mijn rechtsbijstand weer kunt betalen. 

 

Opmaken codicil.

 

U wilt regelen wat er gebeurt met uw persoonlijke bezittingen na uw overlijden. Of u heeft bepaalde wensen aangaande uw begrafenis of crematie. Met een codicil kunt u bepaalde zaken vastleggen. Voor een codicil hoeft u niet naar een notaris en dat kan veel geld besparen. Een codicil heeft dezelfde rechtskracht als een testament.

 

Met een codicil kunt u voor  zogenaamde roerende zaken (met uitzondering van geld) aangeven wie bepaalde goederen krijgt na uw overlijden. Het gaat om zaken als sieraden, meubilair, auto, fiets, scooter, audio-apparatuur, gereedschap en andere losse zaken. Ook kunt u uw wensen over uw crematie of begrafenis opnemen in een codicil. Ik kan uw codicil voor u opmaken en in bewaring nemen. De door mij voor u opgemaakte tekst op grond van uw eigen persoonlijke wensen moet u handgeschreven overnemen, dateren en ondertekenen. Anders is het codicil niet rechtsgeldig.  Het is van groot belang uw begunstigden te informeren over uw codicil zodat zij weten dat er een codicil is. Als u wilt stel ik uw begunstigden na het opmaken van uw codicil voor u op de hoogte van het bestaan van uw codicil zonder de inhoud prijs te geven. Ik neem een afschrift van uw codicil gedurende vijf jaren kosteloos voor u in bewaring als u dat wilt. De getypte teksten en de handgeschreven teksten worden dan bij elkaar bewaard.

 

Tarief.

 

Voor het eerste kennismakingsgesprek reken ik een starttarief van € 75 voor maximaal 90 minuten met inbegrip van de reistijd.

Duurt het startgesprek samen met de reistijd langer dan 90 minuten dan reken ik voor het meerdere € 62,50 per uur. 

  

Bij het startgesprek en de kennismaking vindt doorgaans het volgende plaats:

  • beantwoorden van uw vragen
  • bespreken en in concept vastleggen van uw wensen aangaande uw crematie of begrafenis.
  • inventariseren van de roerende goederen die u wilt nalaten
  • maken van foto's van de na te laten goederen
  • vastleggen van uw persoonlijke gegevens
  • vastleggen van de gegevens van uw begunstigden

Het opmaken en uitwerken van uw codicil kost € 150 mits de daarmee gemoeide tijd niet langer duurt dan 3 uren.Voor het meerdere geldt het tarief van € 62,50 per uur. 

 

Voor reizen betaalt u geen kilometer-vergoeding maar geldt mijn reistijd als werktijd. 

 

Na het startgesprek ontvangt u een nota.

Na betaling daarvan werk ik uw codicil verder uit. U ontvangt vervolgens een tweede nota voor het uitwerken van uw codicil.

Na betaling daarvan stuur ik u uw uitgewerkt codicil toe.

  

De genoemde tarieven zijn inclusief BTW.

  

Hulp bij beschuldiging van fraude door een verzekeraar.

Verzekeraars kunnen, als zij menen dat u heeft gefraudeerd met een schademelding of onjuiste informatie heeft verstrekt, u een brief sturen met een aankondiging dat u wordt geregistreerd in een register. Of dat een nader onderzoek naar u zal worden ingesteld.

Dat nader onderzoek naar uw gedrag zal dan worden uitgevoerd door een externe verzekeringsexpert.

Die werkt vaak voor een organisatie die  directe of indirecte connecties heeft met de verzekeraar zelf. De kosten van dat onderzoek zullen op u worden verhaald als de expert van mening is dat de schade niet moet worden uitgekeerd, omdat u opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven bij de aanvraag van de verzekering of bij de schademelding etc. Dat heeft voor u grote gevolgen. U wordt dan geregistreerd in het register van Stichting CIS het Centraal Informatie Systeem.

Klik a.u.b. op de bovenstaande blauwe tekst voor nadere informatie. Vrijwel alle verzekeraars raadplegen dit systeem om dubbele claims uit te sluiten, te zien of u te boek staat als fraudeur, maar ook om schadeverleden te controleren bij autoverzekeringen.

De lopende verzekering wordt stopgezet en u ontvangt geen uitkering van de geclaimde schade. U kunt geen verzekeringen bij andere verzekeraars meer afsluiten of alleen nog tegen een veel hogere premie bij een speciale verzekeraar. Bovendien kan de verzekeraar aangifte doen bij de politie waarna strafvervolging tegen u kan worden ingesteld. U wordt dan mogelijk opgeroepen voor een politieverhoor. Voor zaken met een gering belang krijgt u van uw verzekeraar sowieso een nota/boete van tenminste € 532. Als volgens u sprake is van een misverstand en de verzekeraar naar uw mening uw gedragingen onjuist heeft uitgelegd kan ik u van dienst zijn. Door mij wordt dan een onderzoek ingesteld naar de verwijtbaarheid van uw gedragingen aan de hand van de voor handen zijnde stukken.

Als uit mijn onderzoek blijkt dat er onvoldoende gronden zijn om opzet te onderbouwen dan bestaat een gerede kans dat u de beschuldiging van fraude kunt weerleggen. Bent u al geregistreerd in het CIS-register dan staat nog de mogelijkheid open om die registratie met goed onderbouwde argumenten en tegenbewijzen te laten schrappen.

Voor fraude is opzet vereist. Een verzuim, een ernstige nalatigheid, grove schuld of voorwaardelijke opzet zijn onvoldoende om u te beschuldigen van fraude. Gebeurt dat toch dan kan het de moeite waard zijn uw zaak aan mij voor te leggen. De beoordeling van opzet en fraude komt overeen met die welke bij bestuurlijke boetes wordt gemaakt. 

Uw verzuim, ernstige nalatigheid of grove schuld, bijvoorbeeld bij het onbeheerd achterlaten van uw losstaande fiets, kan wel een juiste reden zijn om een uitkering wegens diefstal te weigeren.

De kosten voor mijn werkzaamheden en de eventuele reistijd zijn € 85 per uur inclusief btw. Ik breng geen kilometer-vergoeding in rekening. U dient voorafgaande aan het onderzoek € 250 te betalen.

Het eventuele verschil wordt na het onderzoek weer met u verrekend. Blijkt uit mijn onderzoek dat de vermeende fraude niet kan worden ontzenuwd, dan beëindig ik mijn bemoeienis zodat u geen onnodige kosten heeft.