Introductie

Problemen met de Belastingdienst geven veel onrust. Vooral als aan u wordt meegedeeld dat u een fiks bedrag moet betalen of dat u een boete zult krijgen. Het kan gaan om een fout in de belastingaangifte, maar ook om het niet tijdig indienen van uw aangiftebiljet. Hoe dan ook de Belastingdienst wil aan u een boete opleggen. De vraag is nu of u daarop nog invloed kunt uitoefenen. En dat kan, want ik kan u terzijde staan in uw contacten met de Belastingdienst. En dan schijnt achter de donkere wolken misschien toch nog de zon.

 

Behalve hulp bij belastingboetes kan ik u ook van dienst zijn bij problemen met een andere (grote) instantie of als u geen testament wilt opmaken of kunt betalen, maar toch zaken wilt regelen aangaande uw nalatenschap. Hierna kunt u lezen wat die hulp en ondersteuning kan inhouden. 

Mei Frysk praten binne jo by ús ek goed te plak.


Welkom bij AB-Service

Even voorstellen.

Mijn naam is Jan Westerhof.

Ik ben de oprichter en bestuurder van

AB-service J. Westerhof.

 

Ik beschik over een gedegen kennis van het fiscale boeterecht en het formeel recht. 

Ik heb een fiscale achtergrond en heb een HEAO-opleiding (Fiscale Economie) gevolgd en afgerond bij de Hanze Hogeschool te Groningen.

 

Ik kan heel goed en snel uw situatie verwoorden op papier wat erg handig is voor het schrijven van brieven, verklaringen, betwistingen, bezwaarschriften en beroepsschriften.

 

Heeft u hulp nodig bijvoorbeeld omdat

- u een belastingboete heeft gekregen;

- er een goed opgestelde brief namens u naar een (overheids)instantie moet worden verstuurd;

- u een probleem met een instantie of bedrijf heeft waar u zelf niet uitkomt;

- er namens u moet worden gebeld om uw zaak goed uit te leggen of om uitleg te vragen;

 - u wilt regelen wat er na uw overlijden gebeurt met uw losse bezittingen zoals sieraden, boeken, inboedel, kleding etc. dan kan ik u met raad en daad  ter zijde staan.

 

Contact.

 

Mijn bedrijf AB-service is te bereiken via het e-mailadres contact@ab-service.info en

via een Whats-app bericht of Sms-bericht naar mijn mobiele nummer 06 1843 9770.

Bellen kan natuurlijk ook.

 

 

Privacybeleid.

 

Alle gegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw casus worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in een fysieke en/of digitale omgeving die niet  voor derden toegankelijk is. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden en als dat wel nodig is vindt dat alleen plaats ten behoeve van de behandeling van uw zaak binnen de kaders van de aan mij gegeven opdracht van uw vertegenwoordiging.

Als u mij machtigt om u te vertegenwoordigen gaat u akkoord met het hiervoor vermelde privacybeleid.

 

Belastingboetes

Mijn deskundigheid en kennis stelt mij in staat te beoordelen of een boete in evenredigheid staat tot de ernst van een beboetbaar feit en of aan u in uw geval eigenlijk wel een boete kan worden opgelegd.

 

De service die ik aanbied behelst in hoofdzaak geven van advies, schriftelijke betwisting van de aangekondigde belastingboete, bezwaar en beroep tegen de opgelegde belastingboetes aan particulieren. Mijn billijk tarief is afgestemd op particuliere hulpverlening en breed toegankelijk in vergelijking met andere belastingadviseurs. Als het ingediende bezwaarschrift of beroepschrift wordt toegewezen is de dienstverlening meestal gratis. 

 

Is er een belastingboete aangekondigd of heeft u al een belastingboete gekregen dan loont het vaak de moeite en de kosten om de boete te betwisten of in bezwaar/beroep te gaan. Dat geldt als u bijvoorbeeld een verzuimboete heeft gehad omdat u de aangifte te laat heeft ingediend voor de inkomstenbelasting.

 

Vaak krijgt u als u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld een onkostenvergoeding van de belastingdienst om daarvan uw belastingadviseur te betalen. 

 

 

  

Opmaken betaalbaar codicil in plaats van een duur testament of als aanvulling op een bestaand testament.

Voor een codicil hoeft u niet naar een notaris en dat kan veel kosten besparen. Een codicil heeft dezelfde rechtskracht als een testament. In een testament kunt u echter meer zaken regelen dan in een codicil maar dat is niet altijd nodig. U kunt naast een testament ook nog een codicil hebben.

Het voordeel van een apart codicil is dat u als u van gedachten verandert geen nieuw testament hoeft te maken, maar een nieuw codicil kunt opmaken. Dat is uiteraard veel voordeliger, want een codicil hoeft niet te worden geregistreerd en u heeft de notaris niet nodig om een codicil op te maken.

 

Heeft u al een testament en is er ook een codicil als bijvoorbeeld aanvulling daarop dan is het volgende belangrijk.

Als u een nieuw testament maakt of heeft gemaakt dan vervalt daarmee het bestaande codicil, tenzij u in het nieuwe testament laat opnemen dat het bestaande codicil in stand moet blijven! Bij het opmaken van een nieuw testament worden alle eerdere wilsbeschikkingen namelijk herroepen, dus ook uw bestaande codicil. Als deze situatie zich heeft voorgedaan moet er opnieuw een codicil worden opgemaakt.

 

Het is belangrijk dat u er voor zorgt dat als een notaris een testament van u in bewaring heeft, deze notaris ook over het nieuwste originele codicil beschikt. Dus geen kopie ervan. Dat bewaart de notaris dan bij uw testament en zal  te zijner tijd worden meegenomen en uitgevoerd bij de afwikkeling van uw nalatenschap.

 

Als er geen notaris is dan is het belangrijk dat de belanghebbenden afweten van het bestaan van uw codicil en de bewaarplaats van het origineel, zodat het te zijner tijd ook werkelijk wordt ingebracht bij de afwikkeling van de nalatenschap. 

 

U kunt in een codicil niet bepalen wie uw executeur-testamentair is (degene die uw nalatenschap afhandelt). Een executeur-testamentair moet worden benoemt in een testament. 

 

De erfgenamen zijn gebonden aan uw codicil. Als u daarin bijvoorbeeld regelt dat door u gekozen sieraden naar bepaalde personen gaan, zelfs als die personen niet erfgenamen of familie zijn, dan moeten uw erfgenamen zich daaraan houden.

   

U kunt in een codicil  aangeven of u wilt worden gecremeerd of begraven en wie uw begrafenis moet regelen. Ook kunt u vastleggen hoe u wilt dat de begrafenis of crematie en de afscheidsbijeenkomst wordt ingericht, op welke locatie, wie moeten worden uitgenodigd en andere aanverwante zaken.

 

Het codicil geldt voor speciaal in de wet aangewezen zaken. U kunt in een codicil geen onroerende zaken toebedelen. Ook geld en bijvoorbeeld uw auto of boot vallen buiten de reikwijdte van het codicil. Het codicil is bedoeld voor roerende zaken met een beperkte waarde.

 

U kunt in een codicil bepalen wat er na uw overlijden gebeurt met uw sieraden, boeken, inboedel (zoals audio-apparatuur, televisie, computer, meubilair etc.)

Het mag niet gaan om zaken die een dusdanig grote waarde hebben dat daardoor andere erfgenamen te zeer worden benadeeld. Gelet op de heersende rechtspraak is een sieraad met een waarde van ongeveer € 500 geen probleem. 

 

U kunt voor de zaken welke u iemand wilt geven na uw overlijden bepalen dat die buiten diens huwelijksgemeenschap moeten vallen. 

Als u bijvoorbeeld een sieraad toebedeelt aan uw dochter die in gemeenschap van goederen is getrouwd, voorkomt u met deze uitsluiting dat dit sieraad in de huwelijksgemeenschap valt en dat uw schoonzoon recht heeft op de helft ervan.

Bij een eventuele echtscheiding blijft het sieraad dan buiten de verdeling want het is dan een privébezit van uw dochter.

 

Om een rechtsgeldig codicil te hebben moet de vastlegging voldoen aan wettelijk vastgestelde voorwaarden. Ik kan samen met u zorgen voor een rechtsgeldig codicil. 

Het is belangrijk dat uw nabestaanden ervan op de hoogte zijn dat er een codicil is. Ik kan eventueel uw begunstigden schriftelijk informeren over het bestaan van uw codicil zonder de inhoud ervan prijs te geven. U kunt natuurlijk zelf ook uw familie en erfgenamen in kennis stellen. 

 

Als u wilt kan ik - als u al een testament heeft - het codicil naar uw notaris sturen met het verzoek dit te bewaren bij uw testament en te zijner tijd uit te voeren.