Procedure dienstverlening en facturering bij belastingboetes.

 

Ik hanteer de volgende procedure en facturering.

 

Eerst ga ik de feiten en omstandigheden van uw zaak op een rijtje zetten. 

Daarvoor is het nodig dat u mij zo volledig mogelijk informeert en dat u mij machtigt om

"Mijn Overheid"en "Mijn Belastingdienst" in te kunnen zien.

Nadere informatie over het machtigen vindt u op https://machtigen.digid.nl/LOGIN?0

Ik kan de machtiging ook voor u verzorgen. Daarvoor heb ik uw Burgerservicenummer (BSN) nodig en uw geboortedatum.

Ik vraag dan de machtiging voor u aan. U krijgt dan een brief met een machtigingscode op uw huisadres.

Deze brief stuurt u of mailt u als bijlage bij uw e-mail naar mij toe.

Daarna kan ik toegang krijgen tot de gegevens die over u zijn opgenomen in Mijn Belastingdienst en Mijn Overheid.

Deze DigiD- machtiging geldt voor 1 jaar en vervalt dan weer.

 

Als ik een compleet beeld heb van uw zaak maak ik een afweging of het zin heeft om de boete te betwisten,

bezwaar te maken of in beroep te gaan. 

 

Als u de zaak door wilt zetten ga ik als volgt te werk.

Voordat ik u kan  vertegenwoordigen in bezwaar of beroep is het nodig dat u mij daarvoor nog apart machtigt.

Hiervoor stuur ik u een formulier toe dat u ondertekent en aan mij terugstuurt.

 

Bij het ondertekenen van de machtiging gaat u tevens akkoord met het privacybeleid dat ik hanteer.

Het privacybeleid staat vermeld in het onderdeel " Introductie" op deze site.

 

Als alle feiten en omstandigheden van uw zaak helder zijn maak ik de administratieve zaken in orde

zoals de betwistingsbrief van de boete, het bezwaarschrift of het beroepschrift.

U ontvangt een nota voor de tot dusver verrichte diensten, welke u binnen 14 dagen betaalt.

 

Na ontvangst van het gefactureerde bedrag zorg ik dat u over de betreffende stukken kunt beschikken

of dien ik de betreffende bescheiden namens u in bij de inspecteur.

Dreigt de bezwaartermijn te verlopen dan dien ik voor u een zogenaamd pro-forma bezwaarschrift of beroepschrift in.

Dat is een bezwaarschrift of beroepschrift ter behoud van rechten waar nog geen motivering in is opgenomen.

De nadere motivering volgt dan zo spoedig mogelijk.

Voor elke vervolghandeling geldt dezelfde procedure.

Dit betekent dat u  bij vervolgacties niet ineens een nota ontvangt over alle gedane werkzaamheden, 

maar dat facturering gefaseerd plaatsvindt. 

   

Disclaimer.

Ik ben op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juridische, fiscale of overige gevolgen als de door u verstrekte informatie onjuist, onvolledig of in strijd met de wet is.
Mijn aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid beperkt zich tot professionele en kwalitatieve inspanningsverplichtingen wat betekent dat ik in sta voor de kwaliteit, inhoud en juistheid van mijn adviezen en geschriften, gebaseerd op de informatie die u aan mij heeft verstrekt. U blijft bijvoorbeeld zelf aansprakelijk voor het voeren van een juiste bedrijfsadministratie, het juist en volledig invullen van uw belastingaangiften en aanvragen bij de overheid en overige op u rustende wettelijke verplichtingen.