Tarief.

 

Particulieren

 

Tarief  dienstverlening bij verzuimboetes inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting.

 

 

 

Voor een bezwaarschriften tegen een verzuimboete wegens een incidenteel verzuim hanteer ik een uurtarief van € 75 inclusief BTW.

Maar dat gaat het u meestal niet kosten. 

Bij gedeeltelijke of gehele tegemoetkoming aan het bezwaar of beroep heeft u recht heeft op een onkostenvergoeding

die de belastingdienst aan u moet betalen voor het maken van deze onkosten!

Die vergoeding heeft de wetgever in het leven geroepen om voor een ieder bezwaar en beroep toegankelijk te maken.

 

Daarbij is dat wel vereist dat u deskundige hulp heeft ingeroepen van een belastingadviseur

en dat de boete ten onrechte door de belastingdienst is opgelegd of te hoog is opgelegd.

De onkostenvergoeding zal doorgaans  € 61,50 tot € 246 per bezwaarschrift bedragen.

Als u zelf een brief schrijft krijgt u geen onkostenvergoeding.

 

 

Ik heb een inspanningsverplichting maar ik kan u geen garanties geven over de uiteindelijk uitkomst van een zaak.

De rechtspraak is soms grillig en uitkomsten zijn nooit volledig zeker en te garanderen.

U kunt aan mijn oordeel en advies daarom geen rechten ontlenen.

 

Ik vraag voor u bij het indienen van een bezwaarschrift meteen ook een kostenvergoeding aan.

Als u een zogenaamde ambtshalve aanslag heeft ontvangen met een verzuimboete omdat u niet heeft gereageerd op de herinnering en aanmaning, dan is blijkens de heersende rechtspraak de inspecteur niet gehouden om aan u een kostenvergoeding toe te kennen! 

Dit geldt ook als u herhaaldelijk in verzuim bent geweest.

Met dit gegeven moet u dus rekening houden!

 

Vergrijpboetes Particulieren Inkomstenbelasting en Overdrachtsbelasting en hoge verzuimboetes wegens herhaalde verzuimen.

 

Het tarief voor de bestrijding van opgelegde vergrijpboetes is € 92,50 inclusief BTW per uur.

Wordt geheel of gedeeltelijk tegemoet gekomen aan uw bezwaar of beroep dan wordt afhankelijk van de feiten en omstandigheden van de zaak, aan u mogelijk een onkostenvergoeding betaald door de inspecteur. 

Hiervan kunt u dan een deel van de kosten voor mijn diensten betalen.

Mijn tarief is veel lager dan bij een advocaat of bij de meeste andere belastingadviseurs die zich gespecialiseerd bezig houden met boeterecht.