Tarief.

 

Tarief voor niet fiscale zaken.

 

Voor eenvoudige niet fiscale zaken reken ik een uurtarief van € 40 per uur exclusief BTW. 

Het tarief is € 50 per uur exclusief BTW als sprake is van complexe zaken waarbij (juridisch of uitgebreid nader) onderzoek moet plaatsvinden. Te denken valt aan complexe feiten en omstandigheden die in beeld moeten worden gebracht om de zaak duidelijk te krijgen.

En om gevallen waarbij jurisprudentie moet worden geraadpleegd om te kunnen bepalen hoe u er juridisch voor staat.  

Jurisprudentie is bestaande rechtspraak in vergelijkbare gevallen als het uwe.

 

Particulieren

 

Tarief  dienstverlening bij verzuimboetes inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting.

 

Voor een bezwaarschrift tegen een verzuimboete wegens een incidenteel verzuim hanteer ik een uurtarief van € 50 exclusief BTW.

Maar dat gaat het u meestal niet kosten. 

Bij gedeeltelijke of gehele tegemoetkoming aan het bezwaar of beroep heeft u recht heeft op een onkostenvergoeding

die de belastingdienst aan u moet betalen voor het maken van deze onkosten!

Die vergoeding heeft de wetgever in het leven geroepen om voor een ieder bezwaar en beroep toegankelijk te maken.

 

Daarbij is dat wel vereist dat u deskundige hulp heeft ingeroepen van een belastingadviseur

en dat de boete ten onrechte door de belastingdienst is opgelegd of te hoog is opgelegd.

De onkostenvergoeding zal doorgaans  € 61,50 tot € 246 per bezwaarschrift bedragen.

Als u zelf een brief schrijft krijgt u geen onkostenvergoeding.

 

 

Ik heb een inspanningsverplichting maar ik kan u geen garanties geven over de uiteindelijk uitkomst van een zaak.

De rechtspraak is soms grillig en uitkomsten zijn nooit volledig zeker en te garanderen.

U kunt aan mijn oordeel en advies daarom geen rechten ontlenen.

 

Ik vraag voor u bij het indienen van een bezwaarschrift meteen ook een kostenvergoeding aan.

Als u een zogenaamde ambtshalve aanslag heeft ontvangen met een verzuimboete omdat u niet heeft gereageerd op de herinnering en aanmaning, dan is blijkens de heersende rechtspraak de inspecteur niet gehouden om aan u een kostenvergoeding toe te kennen! 

Dit geldt ook als u herhaaldelijk in verzuim bent geweest.

Met dit gegeven moet u dus rekening houden!

 

Vergrijpboetes Particulieren Inkomstenbelasting en Overdrachtsbelasting en hoge verzuimboetes wegens herhaalde verzuimen.

 

Het betwisten van vergrijpboetes is een complexe en specialistische aangelegenheid. Het tarief is € 60 per uur exclusief BTW. 

Wordt geheel of gedeeltelijk tegemoet gekomen aan uw bezwaar of beroep dan wordt afhankelijk van de feiten en omstandigheden van de zaak, aan u mogelijk een onkostenvergoeding betaald door de inspecteur. Hiervan kunt u dan (een deel van) de kosten voor mijn diensten betalen zodat uw nettokosten lager kunnen uitvallen.