Tarief.

 

Particulieren

 

Mijn dienstverlening is in hoofdzaak gericht op particulieren.

De hier vermelde tarieven zijn dan ook inclusief BTW.

Eventuele reistijd wordt gerekend als werktijd.

Er wordt geen kilometervergoeding gevraagd.

Als uw bezwaarschrift of beroepschrift geheel wordt afgewezen krijgt u 15% korting op het uurtarief.

 

Ondernemers.

 

Voor ondernemers geldt een tarief € 50 tot € 85 exclusief btw, afhankelijk van de complexiteit van te leveren bijstand en de financiële draagkracht van het bedrijf. Het toe te passen tarief wordt afgesproken tijdens het eerste oriënterend vrijblijvende gesprek over het betreffende fiscale of niet fiscale probleem. De ondernemer kan als hij omzetbelatingplichtig is de te betalen omzetbelasting als zogenaamde voorbelasting terug vragen bij de belastingdienst in de aangifte omzetbelasting.

Eventuele reistijd wordt gerekend als werktijd.

Er wordt geen kilometervergoeding gevraagd.

 

Tarief particulieren voor reguliere fiscale zaken.

 

Voor particuliere fiscale zaken anders dan belastingboetes en bezwaarschriften reken ik - afhankelijk van de ingewikkeldheid van het voorgelegde probleem - een tarief van € 45 tot € 65 per uur inclusief BTW.

Moet een volledige aangiftebiljet worden ingevuld of doorgenomen dan is er een starttarief van € 55 per aangifte voor het eerste uur.

Duurt het invullen en uitzoeken bijvoorbeeld  van bepaalde fiscale regelingen langer dan 1 uur dan komt daar het uurtarief bij voor de extra bestede tijd.

Eventuele reistijd wordt gerekend als werktijd. 

Er wordt geen kilometervergoeding gevraagd.

 

Tarief voor niet fiscale zaken.

 

Voor niet fiscale zaken, dus als het gaat om andere dan belastingproblemen zoals het opmaken van een codicil,

reken ik een uurtarief van € 39,50 inclusief BTW. Eventuele reistijd wordt gerekend als werktijd.

Er wordt geen kilometervergoeding gevraagd.

 

Tarief  dienstverlening bij verzuimboetes inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting.

 

Als u na het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift bij de belastingdienst geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld kunt u een wettelijk vastgestelde onkostenvergoeding van de belastingdienst krijgen voor de kosten die u moest maken om een belastingadviseur in te huren. Ik breng dezelfde kosten in rekening als het bedrag waarvoor u een onkostenvergoeding van de belastingdienst kunt ontvangen.

Dat betekent dan dat de kosten van mijn dienstverlening wegvallen tegen de vergoeding die u ontvangt van de belastingdienst.

Het bedrag dat u kunt ontvangen en wat ik u dan in rekening breng, hangt af van de ingewikkeldheid van de zaak en de daarmee gemoeide tijd. De belastingdienst stelt bij een bezwaarschrift  vast hoe hoog de onkostenvergoeding moet zijn (exclusief eventuele reiskosten) en stelt daarmee ook het tarief vast dat ik aan u doorbereken. Als ik reiskosten heb moeten maken breng ik die nog wel aan u in rekening. 

Een onkostenvergoeding wordt alleen toegewezen als de belastingdienst kan worden verweten dat de opgelegde boete ten onrechte is opgelegd of tot een te hoog bedrag is opgelegd.

 

Als geen onkostenvergoeding wordt toegewezen reken ik een uurtarief van € 48 voor een bezwaarschrift en € 68 voor een beroepschrift.

Wordt het bezwaar of beroep geheel afgewezen dan pas ik een korting toe als tegemoetkoming in uw kosten voor de door mij verleende rechtsbijstand en breng ik van de aldus berekende kosten 85% in rekening. Dat betekent dat mijn uurtarief in dat geval neerkomt op € 40,80 voor een bezwaarschrift en € 57,80 voor een beroepschrift.

 

Toelichting onkostenvergoeding door de belastingdienst.

 

Bij gedeeltelijke of gehele tegemoetkoming aan het bezwaar of beroep heeft u recht op een onkostenvergoeding

die de belastingdienst aan u moet betalen. 

Die vergoeding heeft de wetgever in het leven geroepen om voor een ieder bezwaar en beroep toegankelijk te maken.

Daarbij is dan wel vereist dat u deskundige hulp heeft ingeroepen van een belastingadviseur.

Ook geldt dat de boete ten onrechte of te hoog door de belastingdienst moet zijn opgelegd.

Als u zelf een brief schrijft krijgt u geen onkostenvergoeding.

Ik vraag voor u bij het indienen van een bezwaarschrift tevens direct een onkostenvergoeding aan.

  

Ik heb een inspanningsverplichting maar ik kan u geen garanties geven over de uiteindelijke uitkomst van een zaak.

De rechtspraak is soms grillig en uitkomsten zijn nooit volledig zeker en te garanderen.

U kunt aan mijn oordeel en advies daarom geen rechten ontlenen.

 

Als u een zogenaamde "ambtshalve" aanslag heeft ontvangen met een verzuimboete, dan heeft u niet gereageerd op de voorafgaande  herinnering en aanmaning waarin u nadrukkelijk bent gevraagd alsnog uw aangifte in te dienen.

In dat geval stelt de inspecteur op eigen initiatief en met eigen gegevens uw aanslag vast.

Hij beschikt immers niet over uw inkomstenopgaven in de aangifte die u had moeten indienen.

In dat geval is blijkens de heersende rechtspraak de inspecteur niet gehouden om aan u een onkostenvergoeding toe te kennen! 

Dit geldt ook als u herhaaldelijk in verzuim bent geweest.

Er kunnen echter dusdanige ernstige persoonlijke en feitelijke omstandigheden zijn die ten grondslag liggen aan de ontstane situatie dat ondanks uw verzuim sprake is van verzachtende omstandigheden.

In dat geval zal ik ondanks dat sprake is van meerdere verzuimen toch een onkostenvergoeding voor u aanvragen.

  

Vergrijpboetes Particulieren Inkomstenbelasting en Overdrachtsbelasting en hoge verzuimboetes wegens herhaalde verzuimen.

 

Het betwisten van vergrijpboetes is meestal een complexe en specialistische aangelegenheid. Elk geval is weer anders. Het tarief stel ik in overleg met u vast nadat ik kennis heb genomen van uw zaak.