Verzuimboetes

Door de belastingdienst kunnen verschillende soorten boetes worden opgelegd.

Het hangt er van af wat voor beboetbaar feit is gepleegd.

Als u iets heeft nagelaten dan krijgt ju een lagere boete dan als u iets heeft gedaan wat fiscaal niet door de beugel kan.

Nalaten kan zijn dat u de aangifte niet op tijd heeft ingediend.

Of dat u helemaal geen aangifte heeft ingediend.

U heeft dan een verzuim begaan.

In dat geval legt de inspecteur een verzuimboete op.

Voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting wordt een wettelijk geregeld vast boetebedrag opgelegd.

Uitgaande van belastingjaar 2017 wordt voor een verzuim in de inkomstenbelasting een verzuimboete opgelegd van € 369.

Voor het niet of niet tijdig indienen van een aangifte voor erfbelasting of schenkbelasting geldt eveneens een boete van € 369.

 

Als iemand een belastingaangifte opzettelijk niet indient om bijvoorbeeld belastbare inkomensbestanddelen buiten het zicht van de belastingdienst te houden kan de belastingdienst er voor kiezen in plaats van een verzuimboete een vergrijpboete van 50% van de verschuldigde belasting op te leggen.

De inspecteur legt voor aangifteverzuim alleen een vergrijpboete op als het bedrag van de vergrijpboete hoger is dan dat van de hoge verzuimboete,

In het geval jaar in jaar uit sprake is van aangifteverzuimen dan kan de inspecteur een hoge verzuimboete opleggen die € 5.278 bedraagt!

Dit doet de inspecteur meestal vanaf een vierde achtereenvolgend aangifteverzuim.

 

Bij de beoordeling of een verzuimboete moet worden opgelegd ziet de belastingdienst naar het allerlaatste moment waarop de belastingplichtige iets had moeten doen. Voor de inkomstenbelasting wordt een herinnering en tenslotte een aanmaning verzonden.

In de aanmaning staat een uiterste reactiedatum.Wie niet  voor die uiterste reactiedatum heeft gereageerd krijgt een verzuimboete.

 

Bij de inkomstenbelasting wordt een wettelijk vastgesteld boetebedrag opgelegd.

Voor de overdrachtsbelasting geldt een percentage 10% van de verschuldigde belasting.

 

Individuele straftoemeting.

 

De belastingdienst moet bij het opleggen van fiscale boetes zich behoorlijk gedragen.

Dat betekent dat de op te leggen boete in evenredigheid moet staan tot de ernst van het verzuim.

Bij met name de inkomstenbelasting is dit voor de belastingdienst een onmogelijke zaak.

Daarom wordt niet vooraf getoetst of de opgelegde verzuimboetes al dan niet in wanverhouding staan tot de ernst van het verzuim.

 

Indienen bezwaarschrift zinvol?

 

In het Besluit Bestuurlijke Boetes Belastingdienst – de boeteregelgeving voor de inspecteur –  staat vermeld in paragraaf 6 lid 3:  

“Bij de meeste verzuimboetes zal, vanwege de wijze van oplegging, individueel getinte straftoemeting eerst in bezwaar aan de orde kunnen komen.”  U zult begrijpen dat het, gelet op het voorgaande, voor u zinvol kan zijn te laten onderzoeken of in uw geval een bezwaarschrift tot matiging van de aan u opgelegde boete kan leiden. De praktijk leert dat het indienen van een bezwaarschrift meestal loont.